Theo dõi, xem xét, đánh giá chất lượng các công trình. Đảm bảo thực hiện đúng quy chuẩn.